MHE Roadshow Ratchaburi

พบกับแพลนเนทบาร์โค้ด อีกครั้งในงาน MHE Roadshow Ratchaburi ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก ในงานมีกิจกรรม แจกของรางวัล พร้อมกับสัมนาทางวิชาการการหัวข้อ “จัดซื้อจะนำองค์กรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ได้อย่างไร” โดยCircular Economy เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยการมุ่งเน้นกับการเลือกใช้วัสดุเป็นสำคัญ การออกแบบผลิตภัณฑ์ แบะการใช้นวัตกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรของการผลิตภัณฑ์

โดยจะนำวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง โดยไม่มีของเสีย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ยังช่วยในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันรวมไปถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล Enhance Manufacturing Competitiveness by cost reduction มีโครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดยนำหลักการ Circular Economy มาใช้นั่นเอง

สืบเนื่องมากจากสภาพปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันที่สูง ห้างร้านหรือองค์กร บริษัทจะผลเพิ่มกำไรเป็นไปได้ยากกว่าเดิม ดังนั้นเราและพันธมิตรจึงมุ่งเน้นไปในทำงานแบบการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ และลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลกำไรมากขึ้นแก่องค์กร สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ของเราได้ผ่านทาง

Website : www.planet-barcode.co.th

Line ID : @planetbarcode

Facebook fanpage : Planet Barcode